Pro pasivní domy a stavby

Okna jsou z hlediska úniků tepla nejslabším článkem stavební konstrukce. U pasivních domů, které mají náročná kritéria na úspory energie musí okna perfektně těsnit a splňovat přísné požadavky v oblasti energetických úspor. Na plášť domu jsou proto kladeny vysoké nároky z pohledu tepelné propustnosti a izolačních schopností. Doporučujeme tyto profilace.

 

 

CO JE TO PASIVNÍ DŮM?

Pasivní dům (z německého Passivhaus) je stavba, která splňuje dobrovolná, ale přísná kritéria energetických úspor při provozu domu. Koncepce pasivního domu není architektonický styl nebo stavební systém, ale dílčí kapitola při navrhování a projektování novostaveb nebo rekonstrukcí. Méně přísná kritéria úspor energií na provoz, která předcházela standardu pasivního domu, platí pro nízkoenergetický dům.

 

Technologiemi zdokonalenou variantou pasivního domu je energeticky nulový dům, dům který své energetické potřeby plně saturuje z místních zdrojů.

 

 

 

 

 

VÝHODY PASIVNÍCH DOMŮ

 • vyšší komfort bydlení

 • příjemné teploty v zimě i v létě

 • extrémně nízké náklady na vytápění a provoz

 • stálý přívod čerstvého vzduchu bez chladného průvanu

 • žádné teplotní rozdílí v místnosti

 • kvalitní ochrana konstrukcí

 • vyšší hodnota na trhu s nemovitostmi

 

 

CO ZNAMENÁ NÁZEV PASIVNÍ STANDARD?

Toto názvosloví vychází z principu využívání pasivních tepelných zisků v budově. Jsou to vnější zisky ze slunečního záření procházejícího okny a zisky vnitřní – teplo vyzařované lidmi a spotřebiči. Díky velmi kvalitní izolaci a dalším prvkům tyto zisky „neutíkají ven“ a po většinu roku postačují k zajištění příjemné teploty v místnostech. Vše dohromady zvyšuje kvalitu bydlení a hodnotu nemovitosti. 

 

 

JAKÁ OKNA DO PASIVNÍHO DOMU?

Okna jsou především zdrojem přirozeného světla. V běžných domech jsou okna nutná kvůli větrání, v pasivním domě větrat okny nemusíme, protože výměnu vzduchu zajišťuje větrací systém, ale část oken doporučuji ponechat otvíravých, abychom v létě měli možnost i přirozeného větrání. Otvíravá okna se také pohodlněji umývají. Aby okna poskytovala dostatek světla, je výhodný větší poměr plochy skla vůči rámu. Izolační skla mají často lepší tepelněizolační vlastnosti než rámy, proto jsou trendem pasivních domů právě okna s nízkými rámy.

 

Při výběru oken do pasivního domu obvykle stavebníci vědí, že okna musí mít součinitel prostupu tepla oknem Uw menší než 0,8 W/m2K. Ale často už nevědí, jaké další parametry je dobré sledovat. Většina oken při použití izolačních trojskel s Ug = 0,5 W/m2K požadavku na Uw vyhoví.

 

Významné jsou i vlastnosti izolačního skla – nejen součinitel prostupu tepla Ug, ale také prostup světla a solární zisky. V pasivních domech je výhodnější použití takzvaných solárních skel se zvýšenou energetickou propustností (přibližně g = 62 %).

 

 

JAK JE TO SE SOUČINITELEM PROSTUPU TEPLA?

Součinitel prostupu tepla (celého okna Uw, rámu Uf) se zjišťuje výpočtem nebo změřením. Výsledné hodnoty mohou být rozdílné, proto je i při porovnávání těchto hodnot dobré vědět, jakým způsobem byly zjištěny.

 

Nejnižší hodnoty součinitele prostupu tepla dřevěných oken jsou často získány měřením. To se provádí obvykle na jednom vzorku okna a neposuzuje se vlhkost dřeva. Pokud je vlhkost velmi nízká (velmi suché dřevo), je nižší i tepelná vodivost (λ) tohoto dřeva.

 

Při výpočtu se používá hodnota tepelné vodivosti λ pro danou dřevinu stanovena ČSN EN 10077-2. Tato normová hodnota je často vyšší než naměřená hodnota ideálního vzorku, proto zajišťuje bezpečnost výpočtu. Výsledná hodnota součinitele prostupu tepla okenního rámu a celého okna pak odpovídá lépe skutečnosti za běžných podmínek.

 

 

VYUŽITÍ SOLÁRNÍCH ZISKŮ

K pokrytí tepelných ztrát každého domu přispívají solární zisky. Okna s kladnou bilancí přijmou více energie, než jimi unikne.

 

Nesmíme však podcenit stínění oken, abychom v letních měsících nemuseli řešit naopak přehřívání místností a nákladné umělé chlazení (náklady na provoz klimatizace jsou třikrát vyšší než na vytápění).

 

Vhodné je například zastínění oken horizontálním stíněním (slunolamy, přesah střechy apod.), které využijeme hlavně na jižní straně fasády, a aktivními stínicími prvky (žaluzie, rolety) ze strany východní a západní. Všeobecně by ovšem měl optimální návrh dispozice tyto nedostatky řešit a minimalizovat tak použití aktivních stínicích prvků. Ty jsou totiž velice nákladné a často snižují tepelnou izolaci obálky budovy.

 

 

JAKÉ DALŠÍ VLASTNOSTI OKEN JSOU DŮLEŽITÉ V PASIVNÍCH DOMECH?

 • nejvyšší třída průvzdušnosti 4 (je uvedena v prohlášení o vlastnostech a certifikátu)
 • dobré těsnění skel a vnitřního těsnicího profil křídla
 • dostatečně těsná zasklívací spára
 • těsná funkční spára okna.

 

 

NEPODCEŇUJTE MONTÁŽ!

Pro správné fungování oken je důležitá také jejich instalace. Součástí projektové dokumentace by měl být i detail optimálního osazení okna. V pasivních domech bývají okna předsazená nebo částečně předsazená v rovině izolace.

 

Důležité je důsledné utěsnění připojovací spáry, aby se zamezilo průniku vlhkosti. Při montáži oken se často realizuje pouze vnitřní parotěsná páska, vnější utěsnění probíhá až se zateplením fasády.

 

Test vzduchotěsnosti – Blower door test – po dokončení obálky budovy odhalí případné netěsnosti a umožní je včas odstranit. Šetřit na diagnostice se nevyplatí – chyby se dříve či později projeví nějakým defektem, který už bude složitější odhalit a odstranit.

 

 

NEŽÁDOUCÍ VLHKOST

Kvalita vnitřního prostředí je velkou předností pasivního domu. Řízené větrání umožňuje nejen hygienickou výměnu vzduchu, ale i udržování optimální relativní vzdušné vlhkosti (kolem 50 %). Pokud by byla v domě vysoká vlhkost a přetlak, mohl by se vlhký vzduch tlačit i do dobře utěsněných oken a kondenzovat.

 

Nebezpečná je vysoká vlhkost během stavebních prací. Doporučujeme proto velmi intenzivně větrat nejen v průběhu stavby (zejména zděných domů), ale ještě několik měsíců po nastěhování.

 

 

POŘIĎTE SI PASIVNÍ DŮM S DOTACÍ NA OKNA DLE PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

Zásadní rozdíl mezi návrhem okenních systémů pro běžné domy a pro pasivní domy je v předprojektové přípravě. U pasivních domů je nutné do této přípravy zahrnout energetický audit a prověřit parametry osvitu budovy. Následný požadavek na konstrukci okenních výplní zohledňuje nejen energetické úspory, reálné zisky sluneční energie ale i světelný komfort v interiéru. Cílem návrhu je samozřejmě udržet maximum energie uvnitř domu a splnit kritérium perfektního utěsnění (Blower-door test). Maximální těsnost oken musí být dodržena nejen v připojovací spáře, ale i ve funkční spáře, to znamená mezi oknem a křídlem.

 

O dotaci v programu Nová zelená úsporám mohou požádat vlastníci nebo stavebníci rodinných domů – jmenovitě fyzické osoby, společenství vlastníků jednotek, bytová družstva, města a obce, podnikatelé a další právnické osoby.

 

 

CO JE TO NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM?

Program Nová zelená úsporám (NZÚ) patří k nejefektivnějším dotačním programům v České republice. Zaměřuje se na úspory energie rodinných a bytových domech a nově podporuje i adaptační a mitigační opatření.

 

 

PRO KOHO JE DOTAČNÍ PROGRAM URČEN?

Program je určen pro vlastníky a stavebníky rodinných a bytových domů. O dotaci mohou žádat také pověření vlastníci a nabyvatelé rodinných či bytových domů, dále osoby, které svědčí právo stavby, a společenství vlastníků jednotek bytového domu.NA CO LZE DOTACI ZÍSKAT?

Dotaci můžete získat na snižování energetické náročnosti domu (komplexní nebo dílčí zateplení), výstavbu či nákup domu s velmi nízkou energetickou náročností, environmentálně šetrné způsoby vytápění, přípravu teplé vody, zpětné získávání tepla z odpadní vody a instalaci obnovitelných zdrojů energie a systémů řízeného větrání. Čerpat příspěvek je možné také na hospodaření s dešťovou a odpadní vodou, výstavbu zelených střech a spolu se zateplením také na instalaci stínicí techniky. Nově program podporuje dobíjecí stanice pro elektromobily a u bytových domů i výsadbu komunitní zeleně.

 

 

KOLIK PENĚŽ JE MOŽNÉ ZÍSKAT?


PASIVNÍ DŮM

 • dotace na výstavbu: 300 000 Kč
 • dotace na zpracování podkladů: 35 000 Kč

 

NÍZKOENERGETICKÝ DŮM

 • dotace na výstavbu: 150 000 Kč
 • dotace na zpracování podkladů: 35 000 Kč

PASIVNÍ DŮM S DŮRAZEN NA POUŽITÍ OZE

 • dotace na výstavbu: 450 000 Kč
 • dotace na zpracování podkladů: 35 000 Kč

Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj je zvýhodněn navýšením dotace na výstavbu o 10 %.

 

 

KDO MŮŽE ŽÁDAT?

První vlastník nebo stavebník rodinného domu

Nabyvatel rodinného domu, který dům koupil od prvního vlastníka či stavebníka do 2 let od dokončení stavby

 

 

DŮLEŽITÉ ODKAZY A KONTAKTY

www.novazelenausporam.cz / telefonická linka 800 260 500

Další postup najdete ZDE. Nepropásněte tuhle skvělou příležitost!

 

 

 

Poptejte dřevěná okna PRO DOTAČNÍ PROGRAM NZÚ v našem novém KONFIGURÁTORU s průvodcem a získáte kalkulaci na nová okna s certifikátem původu.